מרכז ההדרכה - משו"ב

מוודל [Moodle] דוגמאות לאתרים בית ספריים שנבנו במוודל של משו"ב